Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  facebook
Pезультаты 1 - 10 из 343  (0.057 секунд)*

Facebook Комнаты чатов

Категоия:  Media  >  Internet  >  Social Networking  >  Facebook
 


facebook freenode

Комната чата - Пользователей: 25 - 73 минут назад - актуальная тема: ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Категоия: Facebook Комнаты чатов

facebook DALnet

Комната чата - Пользователей: 13 - 73 минут назад - актуальная тема: Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
Категоия: Facebook Комнаты чатов

facebook NationCHAT

Комната чата - Пользователей: 8 - 58 минут назад - актуальная тема: https://www.facebook.com/NationCHAT
Категоия: Facebook Комнаты чатов

Bulgaria BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 379 - 69 минут назад - актуальная тема: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Facebook BrIRC.net

Комната чата - Пользователей: 2 - 68 минут назад - актуальная тема: #Facebook
Категоия: Facebook Комнаты чатов

sssd freenode

Комната чата - Пользователей: 51 - 73 минут назад - актуальная тема: SSSD 2.0.0 and 1.16.3 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Google+: http://goo.gl/yUgtr | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML.

bvplug freenode

Комната чата - Пользователей: 5 - 73 минут назад - актуальная тема: BVP Linux User Group | bvplug.org | facebook.com/bvplug. | Update: antariksh is offline for a while | Say antariksh: newbie to get started with Open Source Contribution, antariksh: git to learn git, antariksh: irc to get started with using irc, antariksh: mozilla to get started with contributing to Mozilla (Ping MrDHat/spacetime for any help with mozilla, spacetime/DarthCodus for help wi
Категоия: Linux Комнаты чатов

gyuvetch BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 257 - 69 минут назад - актуальная тема: Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ Óåá ÷àò https://chatbg.info/

ubuntu-ngo freenode

Комната чата - Пользователей: 3 - 73 минут назад - актуальная тема: What is Ubuntu-NGO, ROOT is here | http://daniel.holba.ch/blog/?p=422 | https://wiki.ubuntu.com/NGO |Join https://launchpad.net/~ubuntu-ngo | http://ubuntungo.wordpress.com/2009/11/11/ubuntu-ngo-what-is-it-we-do-again | https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-lucid-ngo | Facebook group: http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=126648474029896&ref=ts
Категоия: Ubuntu Комнаты чатов

social networking (2)  

<      1       2       3       4       5      >