Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  irc help
Pезультаты 1 - 10 из 378  (0.082 секунд)

IRC Help Комнаты чатов

Категоия:  Media  >  Internet  >  Chat  >  IRC  >  IRC Help
 


help.irc Omerta

Комната чата - Пользователей: 5 - 30 минут назад - актуальная тема: Welcome to the *IRC* help channel join #help for game related questions - Turkce IRC Yardim kanali: #help.irc.tr | Nobody responding? Try http://omerta.wiki or mail irc@barafranca.com | We can't unban you from official channels -> #help | Banned? mail irc@barafranca.com | Ask your question right away, we'll respond ASAP!
Категоия: IRC Комнаты чатов

help.irc.tr Omerta

Комната чата - Пользователей: 2 - 30 минут назад - актуальная тема: Turkce IRC Yardim Kanalina Hosgeldiniz.| Oyun ile ilgili sorular için: #help.tr| Voice (+) almak icin bekleyiniz, NOTICE ATMAYINIZ, PM GITMEYINIZ! | Kimse yoksa bunu deneyin: http://wiki.barafranca.com/index.php/IRC/Main_Page | Tüm þikayet ve istekleriniz için irc@barafranca.com a mail atabilirsiniz.
Категоия: IRC Комнаты чатов

irc.dal.net DALnet

Комната чата - Пользователей: 11 - 44 минут назад - актуальная тема: -=Welcome to #Irc.DAL.net ENGLISH ONLY in here or meet the K\B=- Helping Channels=- Basic #help, #irchelp, #mirc - Services: #dalnethelp - IRCop/Password: #operhelp - Virus/Hack: #nohack, #virusfree - Scripts: #scripting, #helpdesk, #eggdrops Non IRC: #dragonrealm VISIT http://www.dal.net
Категоия: IRC Комнаты чатов

help WeNet

Комната чата - Пользователей: 42 - 23 минут назад - актуальная тема: Официальный канал помощи по IRC сети WeNet. На канале запрещены разговоры не по теме (оффтопик), мат, флуд, выделение шрифтами, /me и скрипты. Сайт и правила канала: http://www.wenet.su/help |UTF-8: /server irc.wenet.ru:6677| другие серверы сети: irc.erft.ru, irc.deepforestmusic.ru, us.wenet.su

help EsperNet

Комната чата - Пользователей: 109 - актуальная тема: This channel is for help with IRC only. | https://www.esper.net/help.php | This is not a Minecraft help channel (https://git.io/vpDGd) | Have a question? Just ask! Please be polite and patient in doing so. Help out others if you can. | Please don't ask for help on behalf of others, have them ask instead. | EsperNet doesn't provide cloaking, vHosts or BNCs. | Don't give shorthand commands

wikipedia-en-help freenode

Комната чата - Пользователей: 83 - 164 минут назад - актуальная тема: English Wikipedia help channel | Guidelines: http://enwp.org/WP:IRC/HELPG | Nobody around to assist? Type !helper followed by your question at the bottom of this page. Please wait 1-2 minutes for a response | We can ONLY answer questions about editing the English Wikipedia. For other questions, see http://enwp.org/WP:RD | Never disclose your password | No public logging
Категоия: Wikipedia Комнаты чатов

irchelp freenode

Комната чата - Пользователей: 27 - 164 минут назад - актуальная тема: http://www.irchelp.org/ -- Get help with IRC - Ask your question in the channel -- This is the Freenode Network - You can find network staff in #freenode -- Help us, help you, help us all! https://github.com/irchelp/wio
Категоия: IRC Комнаты чатов

help ChatLounge

Комната чата - Пользователей: 12 - 40 минут назад - актуальная тема: Official ChatLounge IRC Network Help Channel - Please be patient in waiting for a reply. | FAQ: https://chatlounge.net/faq | '/msg NickServ help' and '/msg ChanServ help' should answer most questions. | English only, please. | This channel is only for questions relating to the network, whether policy related or for assistance with services and commands.

help IRCNet.ru

Комната чата - Пользователей: 2 - 33 минут назад - актуальная тема: ¤¤ Îôèöèàëüíûé êàíàë ïîìîùè ïî IRC. Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè, íàïîìèíàåì âàì î òîì, ÷òî íåçíàíèå ïðàâèë íå îñâîáîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè è, êàê ñëåäñòâèå, íàêàçàíèÿ. Ïèøèòå âàøè âîïðîñû íà êàíàëå, à íå â ïðèâàòû. Çà ìàò - áàí áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ. ¤¤ Ïîäðîáíûé ñïðàâî÷íèê ïî IRC: http://wiki.ircnet.su/ ¤¤

Help Freedom2IRC

Комната чата - Пользователей: 3 - 36 минут назад - актуальная тема: Welcome to Freedom2IRC official help channel -- Help and questions -- http://www.freedom2irc.net -- http://www.irchelp.org/ -- Want a Java IRC client? Ask Cueball to add you one to the Freedom2IRC website

xmpp (22)   chat (2330)   irc games (30)   irc (2742)  

<      1       2       3       4       5      >