Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  pazardzhik

Pazardzhik Комнаты чатов

Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pazardzhik
 


В данный момент не найдено каналов по запросу "pazardzhik". Пожалуйста, проверьте правильность запроса или попробуйте другой запрос!
Создать новый и бесплатный Pazardzhik канал в сети!
QuakeNet   IRCnet   Undernet   freenode   EFnet   IRC-Hispano   IrCQ-Net  
bulgaria (27)   blagoevgrad (2)   bulgarian (7)   silistra (1)   bg (5)   nova zagora (1)  Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria UniBG

Комната чата - Пользователей: 78 - актуальная тема: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria freenode

Комната чата - Пользователей: 17 - актуальная тема: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов


classica.​bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 3 - актуальная тема: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria BgIRC

Комната чата - Пользователей: 40 - актуальная тема: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

euriona-bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 6 - актуальная тема: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria ShakeIT

Комната чата - Пользователей: 44 - актуальная тема: Welcome to ​#Bulgaria )
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria Undernet

Комната чата - Пользователей: 3 - актуальная тема: Dobre doshli v ​#Bulgaria
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ABVNet

Комната чата - Пользователей: 174 - актуальная тема: Èâàéëî29 ïîçäðàâÿâà âñè÷êè Àí÷åòà çà èìåíèÿ äåí! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

sniper.​ant Rizon

Комната чата - Пользователей: 5 - актуальная тема: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Категоия: Computer Games Комнаты чатов

ethnica.​bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 9 - актуальная тема: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов


european (24)   europa (39)   varna (6)   bulgarian (7)  <   1    2    3    >   
 


Каталог чатов:    Bulgaria Чат    Asenovgrad Чат    Aytos Чат    Berkovitsa Чат    Blagoevgrad Чат    Botevgrad Чат    Burgas Чат    Cherven Bryag Чат    Chirpan Чат    Димитровград Чат    Dobrich Чат    Dupnitsa Чат    Gabrovo Чат    Gorna Oryahovitsa Чат    Gotse Delchev Чат    Harmanli Чат    . . .