Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  pernik
Pезультаты 1 - 4 из 4  (0.073 секунд)

Pernik Комнаты чатов

Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pernik
 

pernik BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 9 - 112 минут назад - актуальная тема: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà Ãðàä Ïåðíèê. Ïðèÿòåí ÷àò! | Ôîðóì: http://forum.bgirc.com | http://pernik.bg
Категоия: Pernik Комнаты чатов

pernik FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 2 - 106 минут назад - актуальная тема: Dobre doshli v kanal #pernik
Категоия: Pernik Комнаты чатов

pernik ShakeIT

Комната чата - Пользователей: 4 - 98 минут назад - актуальная тема: Ползвайте нашият Уеб чат -> http://Chat.ShakeIT.BG
Категоия: Pernik Комнаты чатов

pernik OptiLan

Комната чата - Пользователей: 7 - 100 минут назад - актуальная тема: Нет темы
Категоия: Pernik Комнаты чатов

bulgarian (7)   bg (1)   bulgaria (22)   haskovo (4)   samokov (1)  Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 272 - 112 минут назад - актуальная тема: Äíåñ ñå íàâúðøâàò 110 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíåòî íà íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ. Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

refugia.bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 6 - 114 минут назад - актуальная тема: E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 156 - 106 минут назад - актуальная тема: ×åñòèò ïðàçíèê, Áúëãàðè! http://blog.freeunibg.eu/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0/
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ABVNet

Комната чата - Пользователей: 32 - актуальная тема: UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria BGirc.org

Комната чата - Пользователей: 39 - актуальная тема: Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria freenode

Комната чата - Пользователей: 24 - 114 минут назад - актуальная тема: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria OptiLan

Комната чата - Пользователей: 106 - 100 минут назад - актуальная тема: ×åñòèò ðîæäåí äåí íà áîáî æåëàåì ìó âñè÷êî íàé-õóáàâî! ( by OptiLan Team )
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ZoneBG

Комната чата - Пользователей: 12 - 93 минут назад - актуальная тема: Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

ethnica.bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 5 - 114 минут назад - актуальная тема: BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria ShakeIT

Комната чата - Пользователей: 32 - 98 минут назад - актуальная тема: http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов


european (9)   svishtov (3)   europe (42)   montana (4)  

<      1       2       3      >