Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  sendmail
Pезультаты 1 - 2 из 2  (0.052 секунд)

Sendmail Комнаты чатов

Категоии:  Computers  >  Software  >  Mail  >  Sendmail
 Computers  >  Software  >  Servers  >  Sendmail
 


sendmail freenode

Комната чата - Пользователей: 29 - 128 минут назад - актуальная тема: Sendmail 8.15.2 - http://www.sendmail.org/ - see cf/README doc/op/op.ps in src, or https://www.mirbsd.org/manDOCS/sendmail.cf.htm https://www.mirbsd.org/manSMM/09.sendmail https://www.mirbsd.org/manSMM/08.sendmailop
Категоия: Sendmail Комнаты чатов

sendmail EFnet

Комната чата - Пользователей: 7 - 127 минут назад - актуальная тема: Sendmail 8.15.2 is available from ftp.sendmail.org
Категоия: Sendmail Комнаты чатов

mail (176)   procmail (1)   smtp (1)   mutt (3)   postfix (6)   elm (3)  Mail Комнаты чатов

haskell freenode

Комната чата - Пользователей: 1683 - 128 минут назад - актуальная тема: https://www.haskell.org | https://wiki.haskell.org/IRC_channel | Paste code/errors: http://lpaste.net/new/haskell | Logs: http://tunes.org/~nef/logs/haskell/?C=M;O=D | https://www.reddit.com/r/haskell | Admin: #haskell-ops | Offtopic: #haskell-offtopic | https://downloads.haskell.org | cabal update stuck? http://mail.haskell.org/pipermail/haskell/2018-January/025325.html
Категоия: Haskell Комнаты чатов

nextcloud-mail freenode

Комната чата - Пользователей: 15 - 128 минут назад - актуальная тема: Nextcloud Mail app! Contribute at https://github.com/nextcloud/mail – report issues at https://github.com/nextcloud/mail/issues :)
Категоия: Nextcloud Mail Комнаты чатов

gandi-mail freenode

Комната чата - Пользователей: 4 - 128 минут назад - актуальная тема: gandimail, le mail par gandi.net | mail by gandi.net
Категоия: Mail Комнаты чатов

mailru-ios-mail OFTC

Комната чата - Пользователей: 6 - 128 минут назад - актуальная тема: Ниибета — это бета, которая обязательно должна выйти независимо ни от чего
Категоия: Mail Russia iOS Комнаты чатов

notmuch freenode

Комната чата - Пользователей: 78 - 128 минут назад - актуальная тема: how much mail is in your inbox? https://notmuchmail.org/releases/notmuch-0.26.tar.gz https://lwn.net/Articles/586992/ https://notmuchmail.org/nmbug/ Go improve the wiki! Please wait for answers here, or ask notmuch@notmuchmail.org | up: wiki, git, list, nmbug | nmbug.tethera.net -> 144.217.243.247 (ECDSA: SHA256:T38R0f5bTO3YeKwyoOreroX822uNcpMm2dzHLxlrwV0)

magento-jobs freenode

Комната чата - Пользователей: 14 - 128 минут назад - актуальная тема: Welcome to #magento-jobs. This is NOT a support channel. If you need a coder please post a short job description with a link to a webpage with the detailed job description, explaining clearly what you require, how much you are willing to pay and please add the timeframe. . Do NOT PM unless you are asked to. Please leave your E-Mail when you ask for a quote!
Категоия: Magento Jobs Комнаты чатов

armenia Rizon

Комната чата - Пользователей: 36 - 128 минут назад - актуальная тема: ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ #Armenia Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց համեցեք չաթին www.cilicia.com կայքի միջոցով։ Օգնության համար #armhelp Ուշադրություն ընդհանուրում խոսելու համար գրանցվեք։ /ns register password Mail Կամ /ns help
Категоия: Armenia Комнаты чатов

bshellz freenode

Комната чата - Пользователей: 74 - 128 минут назад - актуальная тема: www.bshellz.net - FREE Linux Shells! - Type !register - Free Server Online! (188.40.44.117 - shell.bshellz.net) - Elite Server Online! (188.40.44.118 - elite.bshellz.net) - speak ENGLISH in main channel! | Staff are Thuru and satdav and kamcio2603, Admin is Beschwa. Mail: admin@bshellz.net | PM Beschwa with any problems or email

ledger freenode

Комната чата - Пользователей: 82 - 128 минут назад - актуальная тема: Ledger, the command-line double-entry accounting program | Home: http://ledger-cli.org | Bug tracker: http://bugs.ledger-cli.org | Mail list: http://list.ledger-cli.org | FAQ: https://github.com/ledger/ledger/wiki/FAQ | Channel help: https://github.com/ledger/ledger/wiki/ledger-IRC-channel | Gitter: https://gitter.im/ledger
Категоия: Finance Комнаты чатов

kde-usa freenode

Комната чата - Пользователей: 6 - 128 минут назад - актуальная тема: Welcome to #kde-usa, a channel for the American KDE community | Mailing list: https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-usa | Wiki: http://community.kde.org/USA | Latest topic: Formation of a non-profit organzation to organize and promote KDE in the states | https://community.kde.org/Promo/Events/Parties/KDE_20_Anniversary - add your party!
Категоия: KDE USA Комнаты чатов


software (342)   mutt (3)   free software (83)   open source (286)  

<      1       2       3       4       5      >   
 


Каталог чатов:    Mail Чат    Dovecot Чат    DSPAM Чат    Elm Чат    IMAP Чат    Mailman Чат    Mutt Чат    POP3 Чат    Postfix Чат    Procmail Чат    Qmail Чат    RoundCube Чат    SMTP Чат    SpamAssassin Чат    SquirrelMail Чат    . . .