Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  stara zagora
Pезультаты 1 - 3 из 3  (0.090 секунд)

Stara Zagora Комнаты чатов

Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Stara Zagora
 


StaraZagora ABVNet

Комната чата - Пользователей: 3 - 62 минут назад - актуальная тема: Нет темы
Категоия: Stara Zagora Комнаты чатов

starazagora UniBG

Комната чата - Пользователей: 2 - 47 минут назад - актуальная тема: Welcome To Oficial Channel ​#StaraZagora
Категоия: Stara Zagora Комнаты чатов

StaraZagora ShakeIT

Комната чата - Пользователей: 1 - 49 минут назад - актуальная тема: Äîáðå äîøëè â Ñòàðà Çàãîðà ãðàäà íà ëèïèòå è õóáàâèòå æåíè :)
Категоия: Stara Zagora Комнаты чатов

bg (5)   botevgrad (1)   dimitrovgrad (1)   bulgaria (28)   bulgarian (7)  Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria UniBG

Комната чата - Пользователей: 84 - 47 минут назад - актуальная тема: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов


bulgaria freenode

Комната чата - Пользователей: 18 - 63 минут назад - актуальная тема: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

classica.​bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 3 - 63 минут назад - актуальная тема: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria BgIRC

Комната чата - Пользователей: 39 - 60 минут назад - актуальная тема: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

euriona-bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 7 - 63 минут назад - актуальная тема: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ABVNet

Комната чата - Пользователей: 280 - 62 минут назад - актуальная тема: ×åñòèò ñòóäåíòñêè ïðàçíèê ñ ïîæåëàíèÿ çà âåñåëî èçêàðâàíå è ãîëÿìî íàïèâàíå.​ ×åñòèò 8-ìè Äåêåìâðè!
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria ShakeIT

Комната чата - Пользователей: 71 - 49 минут назад - актуальная тема: Welcome to ​#Bulgaria )
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

sniper.​ant Rizon

Комната чата - Пользователей: 6 - 63 минут назад - актуальная тема: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Категоия: Computer Games Комнаты чатов

ethnica.​bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 14 - 63 минут назад - актуальная тема: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

erepublik-bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 2 - 63 минут назад - актуальная тема: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Категоия: eRepublik Bulgaria Комнаты чатов


eu (26)   europa (40)   bulgarian (7)   european (22)  <   1    2    3    >   
 


Каталог чатов:    Bulgaria Чат    Asenovgrad Чат    Aytos Чат    Berkovitsa Чат    Blagoevgrad Чат    Botevgrad Чат    Burgas Чат    Cherven Bryag Чат    Chirpan Чат    Димитровград Чат    Dobrich Чат    Dupnitsa Чат    Gabrovo Чат    Gorna Oryahovitsa Чат    Gotse Delchev Чат    Harmanli Чат    . . .