Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  vidin
Pезультаты 1 - 5 из 5  (0.033 секунд)

Vidin Комнаты чатов

Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


vidin UniBG

Комната чата - Пользователей: 3 - 96 минут назад - актуальная тема: '={ Online Radio Vidin-BG | for Winamp : http://radio.net-surf.eu:8000/listen.pls   | WebChat for Tablets and Mobile http://webchat.net-surf.eu:7778  | http://chat.net-surf.eu:9090 }='
Категоия: Vidin Комнаты чатов

Vidin FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 2 - 106 минут назад - актуальная тема: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Категоия: Vidin Комнаты чатов

vidin BgIRC

Комната чата - Пользователей: 10 - 111 минут назад - актуальная тема: Нет темы
Категоия: Vidin Комнаты чатов

vidin ABVNet

Комната чата - Пользователей: 3 - 112 минут назад - актуальная тема: Нет темы
Категоия: Vidin Комнаты чатов

vidin OptiLan

Комната чата - Пользователей: 1 - 100 минут назад - актуальная тема: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Категоия: Vidin Комнаты чатов

stara zagora (4)   blagoevgrad (3)   plovdiv (7)   bulgaria (33)