Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  vidin
Pезультаты 1 - 6 из 6  (0.036 секунд)

Vidin Комнаты чатов

Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


vidin UniBG

Комната чата - Пользователей: 4 - 20 минут назад - актуальная тема: '={ Online Radio Vidin-BG | for Winamp : http://radio.net-surf.eu:8000/listen.pls   | WebChat for Tablets and Mobile http://webchat.net-surf.eu:7778  | http://chat.net-surf.eu:9090 }='
Категоия: Vidin Комнаты чатов

Vidin FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 2 - 30 минут назад - актуальная тема: Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,íî íå å ïðèÿòíî! / http://web.net-surf.eu /
Категоия: Vidin Комнаты чатов

vidin BgIRC

Комната чата - Пользователей: 10 - 35 минут назад - актуальная тема: Нет темы
Категоия: Vidin Комнаты чатов

vidin ABVNet

Комната чата - Пользователей: 3 - 36 минут назад - актуальная тема: Нет темы
Категоия: Vidin Комнаты чатов

vidin Undernet

Комната чата - Пользователей: 2 - 37 минут назад - актуальная тема: Нет темы
Категоия: Vidin Комнаты чатов

vidin OptiLan

Комната чата - Пользователей: 1 - 24 минут назад - актуальная тема: Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Категоия: Vidin Комнаты чатов

samokov (1)   sofia (10)   bulgarian (6)   bg (7)