Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!
 
Поиск чата :  windows 8
Pезультаты 31 - 40 из 143  (0.083 секунд)*

Windows 8 Комнаты чатов

Категоия:  Computers  >  Operating Systems  >  Microsoft Windows  >  Windows 8
 


gridcoin-help Snoonet

Комната чата - Пользователей: 2 - 93 минут назад - актуальная тема: [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v3.7.10.0-unk for Windows & vv3.7.10.0-g250d96a5c for *nix | Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research

famitracker EsperNet

Комната чата - Пользователей: 28 - 103 минут назад - актуальная тема: FamiTracker: NES/Famicom music editor for Windows ~ http://famitracker.com/ ~ Beta preview version 0.5 http://forums.famitracker.com/viewtopic.php?f=4&t=173 ~ Latest stable version 0.4.6 http://famitracker.com/files/FamiTracker-v0.4.6.zip ~ New phpBB forums! http://forums.famitracker.com/ ~ Discord: https://discord.gg/dwVzVWD (unofficial)

xbmc-dev freenode

Комната чата - Пользователей: 3 - 110 минут назад - актуальная тема: Official XBMC development channel. For end-user support including Windows specific support, /join #xbmc. For Linux specific support, /join #xbmc-linux. For OSX specific support, /join #xbmc-osx. For PVR feature support, /join #xbmc-pvr. We also have a dedicated section for development in the forums http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=93.
Категоия: Kodi Development Комнаты чатов

htc-evo-4g-lte freenode

Комната чата - Пользователей: 7 - 110 минут назад - актуальная тема: Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
Категоия: HTC Комнаты чатов

ipv6-ru freenode

Комната чата - Пользователей: 21 - 110 минут назад - актуальная тема: https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
Категоия: IPv6 Russia Комнаты чатов

nightly Mozilla

Комната чата - Пользователей: 173 - 97 минут назад - актуальная тема: Nightly community − Get involved https://wiki.mozilla.org/Nightly - Download: https://nightly.mozilla.org − https://blog.nightly.mozilla.org/2017/06/07/using-mozregression-on-windows/ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! || http://logs.glob.uno/?c=nightly

windows DALnet

Комната чата - Пользователей: 10 - 110 минут назад - актуальная тема: We now return to our regularly scheduled idling, which is already in progress!
Категоия: Microsoft Windows Комнаты чатов

truecrypt freenode

Комната чата - Пользователей: 26 - 110 минут назад - актуальная тема: TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
Категоия: Cryptography Комнаты чатов

Belene FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 48 - 102 минут назад - актуальная тема: Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)

windows 10 (16)   windows (142)   windows server (11)   microsoft windows (10)  

<      2       3       4       5       6      >   
 


Каталог чатов:    Microsoft Windows Чат    Windows 10 Чат    Windows 2000 Чат    Windows 2003 Чат    Windows 2008 Чат    Windows 7 Чат    Windows 95 Чат    Windows 98 Чат    Windows Mobile Чат    Windows Vista Чат    Windows XP Чат    . . .