Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  bulgaria
Pезультаты 1 - 10 из 21  (0.090 секунд)

Bulgaria Комнаты чатов

Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria
 


Bulgaria BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 299 - 44 минут назад - актуальная тема:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ABVNet

Комната чата - Пользователей: 32 - актуальная тема:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 163 - 34 минут назад - актуальная тема:  Welcome to #Bulgaria | www.FreeUniBG.eu
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria BGirc.org

Комната чата - Пользователей: 38 - 44 минут назад - актуальная тема:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria freenode

Комната чата - Пользователей: 20 - 46 минут назад - актуальная тема:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ZoneBG

Комната чата - Пользователей: 9 - 23 минут назад - актуальная тема:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net:5000
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 3 - 46 минут назад - актуальная тема:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria OptiLan

Комната чата - Пользователей: 61 - 31 минут назад - актуальная тема:  òúðñà 1 ìúäðåö äà ìó çàäàì åäèí âúïðîñ :D
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria EFnet

Комната чата - Пользователей: 4 - 46 минут назад - актуальная тема:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

fewona Fewona

Комната чата - Пользователей: 7 - 38 минут назад - актуальная тема:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

sevlievo (1)   bulgarian (5)   eu (5)   blagoevgrad (2)  

<      1       2       3      >