Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  bulgarian
Pезультаты 1 - 4 из 4  (0.096 секунд)

Bulgarian Комнаты чатов

Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Bulgarian
 

eMule-Bulgarian MindForge

Комната чата - Пользователей: 3 - 33 минут назад - актуальная тема:  Dobre doshli v irc kanala za pomosht kum eMule. Molq vi izpolzvaite samo angliiski i bulgarski ezik. Poslednata versiq na eMule e :0.50a | Nadqvam se da polu4ite nujnata pomosht
Категоия: eMule Bulgaria Комнаты чатов

Bulgarian BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 1 - 45 минут назад - актуальная тема:  <->Äîáðå äîøëè â êàíàë #Bulgarian <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/"
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

languagelearning IRCHighWay

Комната чата - Пользователей: 7 - 35 минут назад - актуальная тема:  Commands: .language http://pastebin.com/HYW1t7iy Currently supported languages: Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Filipino, French, Georgian, German, Greek, Italian, Indonesian, Korean, Malaysian, Portuguese, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Urdu, Vietnamese
Категоия: Education Комнаты чатов

bgdns FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 1 - 37 минут назад - актуальная тема:  Bulgarian Domain Name Service - Àêî èìàòå íÿêàêâè âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ DNS óñëóãàòà - ïèòàéòå
Категоия: Internet Bulgaria Комнаты чатов

plovdiv (8)   bulgaria (18)   lom (1)   europa (19)   shumen (3)   european (16)  Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 232 - 45 минут назад - актуальная тема:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ABVNet

Комната чата - Пользователей: 32 - актуальная тема:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 205 - 37 минут назад - актуальная тема:  www.FreeUniBG.eu - Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ! :)
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria BGirc.org

Комната чата - Пользователей: 39 - актуальная тема:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria freenode

Комната чата - Пользователей: 20 - 47 минут назад - актуальная тема:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria OptiLan

Комната чата - Пользователей: 32 - 31 минут назад - актуальная тема:  #bulgaria
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ZoneBG

Комната чата - Пользователей: 22 - 22 минут назад - актуальная тема:  OptiLan Network webchat - http://irc.optilan.eu & http://HostingCS.eu & http://ShellHosting.org & http://ohost.bg & http://web.BGLan.eu
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 3 - 47 минут назад - актуальная тема:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria EFnet

Комната чата - Пользователей: 5 - 47 минут назад - актуальная тема:  There are two major products to come out of Berkeley: LSD and UNIX
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria UniBG

Комната чата - Пользователей: 53 - 24 минут назад - актуальная тема:  https://www.chatpat.bg
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов


bg (3)   eu (6)   bulgarian (4)   european (16)  

<      1       2      >