Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  forum
Pезультаты 1 - 10 из 675  (0.257 секунд)

Forum Комнаты чатов

Категоия:  Computers  >  Software  >  Web Content  >  Forums  >  Forum
 

kde freenode

Комната чата - Пользователей: 2105 - 127 минут назад - актуальная тема:  KDE Plasma 5.19 and Release Service 20.04 are out! See www.kde.org | http://userbase.kde.org | http://forum.kde.org | Don't flood the channel, use http://paste.kde.org | Distro related questions go in your distro channel | Offtopic in #kde-chat | State your distribution and KDE version when asking questions | Don't delete ~/.kde,~/.kde4,~/.local or ~/.config
Категоия: KDE Комнаты чатов

ubuntu-it-forum freenode

Комната чата - Пользователей: 3 - 127 минут назад - актуальная тема:  Canale italiano di servizio per lo staff del forum di ubunt-it | Forum: http://forum.ubuntu-it.org | Wiki: http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoForum | Riunioni: Wiki: http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoForum/Agenda | Launchpad: https://launchpad.net/people/ubuntu-it-forum
Категоия: Ubuntu Forums Комнаты чатов

#os-forum freenode

Комната чата - Пользователей: 7 - 127 минут назад - актуальная тема:  *** http://opensuse-forum.de *** Aktuelle Version Leap 15.2 https://software.opensuse.org/distributions/leap?locale=de *** Mehr Infos zum IRC http://bit.ly/HNKL1C + http://bit.ly/JipsIM *** Offtopic bitte in ##os-forum-ot austragen ***
Категоия: Forums Комнаты чатов

forum DALnet

Комната чата - Пользователей: 3 - 127 минут назад - актуальная тема:  [**] Selamat Datang Di Channel #forum @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register - Cegah Spam: /mode +RC - Have a nice chat & enjoy here! :) [**]
Категоия: Forums Комнаты чатов

python-forum freenode

Комната чата - Пользователей: 3 - 127 минут назад - актуальная тема:  Welcome to #python-forum, the offtopic IRC channel for python-forum.io (formerly python-forum.org) | Need Python support? Try #python | Register your info for the stats page: http://bunburya.netsoc.ie/ircstats/pum.cgi
Категоия: Python Forums Комнаты чатов

fdroid freenode

Комната чата - Пользователей: 1085 - 127 минут назад - актуальная тема:  Official F-Droid room - bridged with #fdroid at Freenode | Free and Open Source Android App Repository | https://f-droid.org | https://forum.f-droid.org | https://mastodon.technology/@fdroidorg | For development discussion use #fdroid-dev:f-droid.org | This channel is publicly logged at https://matrix.f-droid.org/alias/%23fdroid:f-droid.org.
Категоия: Droid Комнаты чатов

40-50 BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 171 - 126 минут назад - актуальная тема:  Welcome on CHANEL #40-50 ÔÎÐÓÌ ÑÒÀß ÍÀ ÊÀÍÀËÀ http://forum.bgirc.com/forum/27-40-50/ | webchat :| http://shakechat.net/ | Äà ñè ÷îâåê å äàðáà è ïðîêëÿòèå. Ìíîãî ÷åñòî çàâèæäàø íà êàìúíèòå, íà âîäàòà - òå íå ìîãàò äà ÷óâñòâàò, íî àêî èñêàø äà ïîçíàåø êðàñîòàòà, òðÿáâà äà óñåòèø ñúðöàòà íà õîðàòà.

powder-forum freenode

Комната чата - Пользователей: 16 - 127 минут назад - актуальная тема:  See tpt forum posts as they happen: http://powdertoy.co.uk/Discussions/Categories/Index.html
Категоия: Forums Комнаты чатов

thinkpad-forum freenode

Комната чата - Пользователей: 15 - 127 минут назад - актуальная тема:  :: halboffizieller Channel von Thinkpad-Forum.de => http://www.thinkpad-forum.de ::
Категоия: ThinkPad Forums Комнаты чатов

Forum Geveze

Комната чата - Пользователей: 43 - актуальная тема:  Geveze ORG Resmi Forum Sitesi - www.TurkiyeForumlari.NET
Категоия: Forums Комнаты чатов

web content (4)   portals (1)   blogs (24)   content management (2)  

<      1       2       3       4       5      >