Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  html
Pезультаты 1 - 10 из 657  (0.088 секунд)

HTML Комнаты чатов

Категоия:  Computers  >  Programming  >  HTML
 

html freenode

Комната чата - Пользователей: 152 - 132 минут назад - актуальная тема:  HyperText Markup Language | http://www.w3.org/TR/html5/ | #css for styling | No WYSIWYGs | Tables aren't for layout: http://xrl.us/kd35 , http://goo.gl/8yFKr | Validate first: http://validator.nu/ | HTML reference: say e.g. `html div | Paste links, not code: `paste
Категоия: HTML Комнаты чатов

nixos freenode

Комната чата - Пользователей: 1120 - 132 минут назад - актуальная тема:  NixOS stable: 20.03 ✨ https://discourse.nixos.org/t/nixos-20-03-release/6785 || https://nixos.org || Latest NixOS: https://nixos.org/nixos/download.html || Latest Nix: https://nixos.org/nix/download.html || Logs: https://logs.nix.samueldr.com/nixos/ || use ,channels for a list of Nix* related channels || nixcon videos: https://tinyurl.com/nixcon2019 || Link to the output of nix-info
Категоия: NixOS Комнаты чатов

html DALnet

Комната чата - Пользователей: 16 - 132 минут назад - актуальная тема:  DALnet's #HTML (Recommended Help Channel for Websites, designing, html, and more!) | http://www.w3.org/TR/html5/ | www.w3.org/MarkUp/#html4 | Validate: http://validator.w3.org/ | See Rules/staff @ http://ircnewbies.com
Категоия: HTML Комнаты чатов

archlinux freenode

Комната чата - Пользователей: 1742 - 132 минут назад - актуальная тема:  Welcome to Arch Linux, Good Luck: https://archlinux.org | Rules: https://goo.gl/XWFreH | Pastebins: see !paste | status.archlinux.org | Installing? New `base` package; read the install guide carefully | Call For Participation for ARCH CONF '20 https://lists.archlinux.org/pipermail/arch-dev-public/2020-August/030077.html
Категоия: Arch Linux Комнаты чатов

MillerBoss freenode

Комната чата - Пользователей: 73 - 132 минут назад - актуальная тема:  🇺🇸  ðŸ“¼ðŸ“€ðŸ—„️📺 🍀💹🛶 Plex Server is UP! 🥬✅☘️ ðŸ‡ªðŸ‡¸  Request? Message me  ðŸ‡¦ðŸ‡º  Updated https://millerboss.com/bots/index2.html  🇬🇧  Join #MillerBoss-Feeds  ðŸ‡¨ðŸ‡¦  Plex download details https://millerboss.com/plex/index.html  ðŸ‡µðŸ‡­ Join #COVID-19 - !covid19 😷 E MOJI
Категоия: Oss Комнаты чатов

#html-fr freenode

Комната чата - Пользователей: 7 - 132 минут назад - актуальная тема:  Salon d'aide html/xhtml/css/js
Категоия: HTML France Комнаты чатов

London BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 4 - 130 минут назад - актуальная тема:  å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
Категоия: London Комнаты чатов

grub freenode

Комната чата - Пользователей: 132 - 132 минут назад - актуальная тема:  Don't ask if you can ask a question, just ask it. Don't leave a few minutes after you ask - wait, maybe someone will respond. || GRUB Legacy => upgrade. No support prior to version 1.98 in any way || It is impossible to "boot" an ISO from disk unless that image specifically supports that || manual: http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html || for pasting: http://paste.debian.net/

anynet Anynet

Комната чата - Пользователей: 29 - 131 минут назад - актуальная тема:  All adhd/etc users please read: http://irule.net/plea.html [Updated 6/10/2015] ( http://instagram.com/anynetcon Official AnyCon IG (hashtag_blessed) ) || AnyNet has a discord! MSG IRule for invite. (irule) || https://open.spotify.com/user/raineth/playlist/0ykvnfPjQK9pW5qVsEBKdJ (|rain|) || RIP zinx http://obits.al.com/obituaries/birmingham/obituary.aspx?n=christopher-robert-lais&pid=186080667 (|rain|)

c++ Rizon

Комната чата - Пользователей: 42 - 132 минут назад - актуальная тема:  The place for C++ | Rule: Got Code? Paste -> http://codepad.org/?lang=C%2B%2B | Maxima omnium virtutum est Patientia | Don't ask to ask, just ask. | There's also #C and #python | If you ask and there's nobody around, it may take some time to get a reply. | C++ Compilers: http://bit.ly/1fbv20s | Book: http://www.stroustrup.com/4th.html | Walnut's Downfall: https://i.imgur.com/qDOhwvp.png
Категоия: C++ Комнаты чатов

coders (30)   interpreter (3)   scripting (60)   programming (179)  

<      1       2       3       4       5      >