Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go

  irc2go    
Онлайн чат    

Ищите бесплатные каналы и присоединяйтесь к ним прямо из вашего браузер!

 
Поиск чата :  pernik
Pезультаты 1 - 3 из 3  (0.098 секунд)

Pernik Комнаты чатов

Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Pernik
 

pernik BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 9 - 67 минут назад - актуальная тема:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà Ãðàä Ïåðíèê. Ïðèÿòåí ÷àò! | Ôîðóì: http://forum.bgirc.com | http://pernik.bg | Çà âúïðîñè /q Lo6iq
Категоия: Pernik Комнаты чатов

pernik FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 2 - 60 минут назад - актуальная тема:  Dobre doshli v kanal #pernik
Категоия: Pernik Комнаты чатов

pernik ShakeIT

Комната чата - Пользователей: 4 - 49 минут назад - актуальная тема:  Ïîëçâàéòå íàøèÿò Óåá ÷àò -> http://Chat.ShakeIT.BG
Категоия: Pernik Комнаты чатов

bg (2)   blagoevgrad (2)   bulgaria (22)   sliven (3)   bulgarian (5)   lovech (2)  Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 301 - 67 минут назад - актуальная тема:  Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ABVNet

Комната чата - Пользователей: 32 - актуальная тема:  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria BGirc.org

Комната чата - Пользователей: 38 - 67 минут назад - актуальная тема:  Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria freenode

Комната чата - Пользователей: 21 - 71 минут назад - актуальная тема:  InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria Rizon

Комната чата - Пользователей: 3 - 71 минут назад - актуальная тема:  OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria FreeUniBG

Комната чата - Пользователей: 166 - 60 минут назад - актуальная тема:  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

Bulgaria ZoneBG

Комната чата - Пользователей: 10 - 42 минут назад - актуальная тема:  Online radio - http://zonebg.eu:8000/live Irc stats: http://stats.zonebg.eu Web chat: http://4at.ZoneBG.eu , http://avanta-bg.net:5000
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

bulgaria OptiLan

Комната чата - Пользователей: 138 - 53 минут назад - актуальная тема:  Welcome
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов

fewona Fewona

Комната чата - Пользователей: 6 - 60 минут назад - актуальная тема:  Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!

bulgaria UniBG

Комната чата - Пользователей: 47 - 45 минут назад - актуальная тема:  https://www.chatpat.bg
Категоия: Bulgaria Комнаты чатов


european (18)   bulgarian (5)   europa (21)   eu (6)  

<      1       2       3      >