Поиск чата    Каталог чатов    О irc2go
Категоия:  International  >  Europe  >  Bulgaria
irc2go
Онлайн чат

Appchat: Bulgaria BGirc.com

Комната чата - Пользователей: 265 - 37 минут назад - известно с 2018-07-29 - актуальная тема:  ...... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network » #Bulgaria . Óåáñàéò íà ìðåæàòà » www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå â êàíàë #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà » https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Appchat
(irc:// + Приложения)
Webchat
(Браузер + Java)
У Вас должно быть установлено приложение с поддежкой IRC ссылок, чтобы войти в канал Bulgaria отсюда. Вы уже установили его? Пожалуйста, нажмите "Продолжить", чтобы установить соединение с сеть чата!
irc://irc.bgirc.com:6667/   
Каталог чатов:    Internet Чат    Games Чат    Apple Чат    Skype Чат    Computer Чат    Windows Чат    Linux Чат    iPhone Чат    . . .